Māju nodošana ekspluatācijā

Veicam jaunbūvju, rūpniecības ēku un māju nodošanu ekspluatācijā. Pilns serviss!

MĀJAS NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ (jaunbūves) - aptuvenais darbu plāns:


1. mājas projekta sagatavošana un/vai korģēšana atbilstoši reālajai būvniecībai (arhitektūras daļa)
-  rasējumi DWG, tehniskās daļas un teritorija, topogrāfija
-  tehnisko aprakstu sagatavošana atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem (LBN)
- tehnisko daļu saskaņošana
- sertificēta arhitekta apstiprinājums
- projekta apkopošana un sagatavošana iesniegšanai

2. dokumentu sagatavošana projektam un nodošanai ekspluatācijā (juridiskā daļa)
- būvatļaujas saņemšana vai pagarināšana
- projekta saskaņošana
- saskaņojums ar - Latvijas Gāze/GASO
- saskaņojums ar - Latvenergo/Elektrum
- saskaņojums ar - Ūdens
- saskaņojums ar - Lattelecom
- saskaņojums ar - Gaisma
- saskaņojums ar - Latvijas Valsts Meži/LVM
- ēkas energoaudits
- sanitārā pārbaude
- inventarizācija un iesniegšana reģistrācijai
- izmaiņas un saskaņojumi ar būvvaldi atbilstoši reālajai situācijai
- citu speciālistu darba uzraudzība un kontrole
- dokumentu iesniegšana nodošanai ekspluatācijā
- nodošana ekspluatācijā
- reģistrācija zemesgrāmatā
- citi tekošie jautājumi

3. tehnisko darbu veikšana (tehniskā daļa)
- būvniecības CTA pasūtīšana un saņemšana
- būvatļaujas apmaksa
- arhīva dokumentu kopiju saņemšana un apmaksa
- izpildmērījumi jeb topogrāfija
- ēku inventarizācija
- energoaudits (ēkas energoefektivitātes mērījumi)
- zemesgrāmata un registrācija
- pretestības mērījumu un elektrības specialista atzinums
- decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija
- dūmvadu, ventilācijas apsekojuma un atbilstības akts

- citi darbi

NB! Katras ekspluatācijā nododamās ēkas sagatavojamo dokumentu saraksts un veicamo darbu apjoms var mainīties, atbilstoši specifiskajai situācijai!


VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS ĒKU NODOŠANAI EKSPLUATĀCIJĀ:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (turpmāk – Ēku būvnoteikumi) 163.punktu ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā ierosina būvniecības ierosinātājs. Pirms ierosina pieņemt ekspluatācijā ēku vai tās daļu, veic:

163.1. ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumus, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumus veic, ja mainījusies situācija apvidū;

163.2. ēkas vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu;

163.3. ēkas energoefektivitātes sertifikāciju, ja to nosaka normatīvie akti ēku energoefektivitātes jomā.

Ēku būvnoteikumu 165. punkts noteic, ka pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Ēku būvnoteikumu 167. punktā noteikts, ka, ierosinot ēkas vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājs institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz apliecinājumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai vai ēkas nojaukšanu (14. pielikums), kuram pievieno šādus dokumentus:

167.1. būvprojekta izmainītās daļas, ja attiecīgās izmaiņas būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem;

167.2. šo noteikumu 165. un 166. punktā minēto institūciju atzinumus;

167.3. tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai;

167.4. izpildmērījumu plānu, tai skaitā vertikālo uzmērījumu;

167.5. būvdarbu žurnālu kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju;

167.6. būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi;

167.7. būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam;

167.8. ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietu;

167.9. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā (atjaunošanas vai pārbūves gadījumā – ja veikti energoefektivitātes pasākumi).

Ēku būvnoteikumu 168.punkts noteic, ja otrās grupas dzīvojamā ēka būvēta atbilstoši šo noteikumu 107.1. apakšpunktam, papildus šo noteikumu 167. punktā minētajiem dokumentiem institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz:

168.1. elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;

168.2. apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu.

Ēku būvnoteikumu 165.punktā noteikts, ka pēc būvniecības ierosinātāja pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, pārbauda un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Konkrētajā gadījumā, lai ierosinātu dzīvojamās mājas pārbūves un saimniecības ēkas ar nojumi Dreiliņu ielā 17, Jūrmalā nodošanu ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam būvvaldē jāiesniedz sekojoši dokumenti:

1.      Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai (veidlapa) ;

2.      Ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas;

3.      Institūciju, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumi:

3.1. Jūrmalas pilsētas domes Ģeomātikas nodaļas;

4.      Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju;

5.      Ēkas vertikālo izpildmērījuma planu;

6.      Ēkas horizontālo izpildmērījuma planu;

7.      Inženierbūvju izpildmērījuma plānu;

8.      Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu;

9.      Ēkas pagaidu energoefektivitātes sertifikātu;

10.  Būvgružu apsaimniekošanas apliecinošu dokumentu;

11.  Autoruzraudzības žurnālu.

12.  būvprojekta izmainītās daļas (ja būvdarbu veikšanas laikā tādas ir bijušas).