Daba rada darbu - mūsu darbības mērķi ir:

1. Veicināt un attīstīt zināšanas, tehniskās iemaņas un pieredzi dārzniecības, dabas aizsardzības, ainavu būvtehnikas un ainavu arhitektūras profesionālajā jomā (turpmāk tekstā – Dārzu māksla). Iesaistīt Latvijā un pasaulē - strādājošos, bezdarbniekus, skolniekus, studentus un nozares profesionāļus (dārzniekus, ainavu būvtehniķus, ainavu arhitektus) Dārzu mākslas, izglītības un ainavu būvniecības nozares attīstībā.

2. Nodrošināt nepieciešamos apstākļus Dārzu mākslas nodarbībām un pasākumiem Latvijā un pasaulē, veikt ieguldījumu Dārzu mākslas izglītības kvalitātes uzlabošanā.

3. Veicināt Latvijas iedzīvotāju aktīvāku iesaistīšanos Dārzu mākslas disciplīnās neatkarīgi no nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa.

4. Nodrošināt Biedrības biedriem un jebkuram citam interesentam apmācību, nodarbību norisi un dalību izvēlētajās Dārzu mākslas disciplīnās, nodrošinot nepieciešamos nodarbību un sacensību apstākļus, kā arī iegādājoties nepieciešamo inventāru un instrumentus.

5. Iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm, piesaistīt tos dalībai Dārzu mākslas disciplīnās.

6. Sniegt materiālu un finansiālu palīdzību Biedrības biedriem un citām personām, lai paaugstinātu to fizisko un garīgo attīstības līmeni, nodrošinot to finansiālo dalību Dārzu mākslas disciplīnu pasākumos, sacensībās, apmācībās, semināros, kursos un citos ar Dārzu mākslas disciplīnām saistītos pasākumos.

7. Piedalīties Latvijas Dārzu mākslas, kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.

8. Iesaistīties dažādu Latvijas un starptautisko projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas Biedrībai.

9. Piedalīties NVO sadarbības programmās un Eiropas Savienības programmās, kas atbilst Biedrības mērķiem.

10. Aktivizēt visus Biedrības biedrus un sabiedrības locekļus paust savu viedokli par vides, ekoloģijas, politikas, izglītības un sporta jautājumiem pašvaldībās un valsts iestādēs.

11. Sadarboties ar Latvijas un citu valstu Dārzu mākslas un izglītības klubiem, biedrībām, NVO, valsts un pašvaldību iestādēm, veidojot kopīgus projektus, apmācības, semināru nometnes,  kvalifikācijas celšanas kursus.

12. Veicināt pašvaldību, valsts un dažādu sabiedrības grupu sadarbību caur Dārzu mākslas, vides, ekoloģijas, sportiskām un sociālām aktivitātēm.

13. Veidot interaktīvas, informatīvas interneta vietnes par Dārzu mākslu, vidi, ekologiju, sportu, izglītību un sabiedrības integrāciju.

14. Sadarboties ar Latvijas, Eiropas un pasaules Dārzu mākslas apvienībām, asociācijām, federācijām un citām organizācijām.

15. Veicināt dažādu sabiedrības grupu sadarbību caur vides, ekoloģijas, dārzu kopšanas, veidošanas un atjaunošanas kultūras aktivitātēm.

16. Veicināt un organizēt tūrisma, sporta tūrisma, pārgājienu, haikinga un ekskursiju aktivitātes, tostarp, klinšu un sporta kāpšanu, alpīnismu un bolderingu.

17. Veicināt un organizēt ceļojumu un tūrisma aktivitātes Latvijā un pasaulē.

18. Veicināt un organizēt bērnu, jauniešu un pieaugušo apmācību un darbību Dārzu mākslas disciplīnās gan teorētiski, gan praktiski.

19. Organizēt Dārzu mākslas, dārza, auto, moto, avio, hidro, elektro tehnikas, instrumentu, vēstures, mākslas, dabas, dārzniecības, dabas izpētes un citu nozaru - salidojumus, sacensības, spartakiādes, izstādes un citus pasākumus.

20. Atbalstīt mieru visā pasaulē, iestāties pret karu, vardarbību un rasismu jebkādās tā formās un izpausmēs.